دانشجوی محترم

جهت اطلاع از نحوه پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)کارشناسی ارشد سال 98 به سایت معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه نمائید.

تقویم آمورشی  نیمسال  اول 1398
انتخاب واحد
ورودی 94 و ماقبل 98/6/23
ورودی 96 98/6/24
ورودی 97 98/6/25
انتخاب واحد با تاخیر 98/6/26 و98/6/27
شروع کلاس ها 98/6/30
حذف و اضافه
 کلیه مقاطع 98/7/6 -98/7/7- 98/7/8
آخرین مهلت حذف تکدرس 98/10/9 - پایان کلاس ها 98/10/19- شروع امتحانات 98/10/21