دانشجوی محترم

جهت اطلاع از نحوه پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)کارشناسی ارشد سال 98 به سایت معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه نمائید.

تقویم آمورشی  نیمسال  دوم 1397
انتخاب واحد
ورودی 94 و ماقبل 97/11/14
ورودی 95 97/11/15
ورودی 96 97/11/16
ورودی 97 97/11/17
انتخاب واحد با تاخیر 97/11/18
و
97/11/19
شروع کلاس ها 97/11/23
حذف و اضافه
 کلیه مقاطع 97/11/27
97/11/28
97/11/29
آخرین مهلت حذف تکدرس 98/3/12
پایان کلاس ها 98/3/22
شروع امتحانات 98/3/25